ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  / Pra thet thai ruam luead nu'a chat chu'a thai

Thailand is de eenheid van Thais bloed en Thaise mensen

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน / Pen pra cha rat pha thai kho'ng thai thuk suan

Het hele land behoort het Thaise volk toe

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล / Yu dam rong khong wai dai thang muan

Het heeft lang zijn onafhankelijkheid bewaard

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี / Duay thai luan mai rak sa mak khi

Omdat de Thais altijd verenigd zijn geweest

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด / Thai ni rak sa ngop tae thu'ng rop mai khlat

Thais houden van de vrede, maar zijn niet bang te vechten

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ / Ek ka raj ja mai hai khrai khom khi

Ze zullen niet toelaten dat hun onafhankelijkheid wordt bedreigd

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี / Sa la luead thuk yat pen chat p'hli

Ze zullen de laatste druppel bloed opofferen aan de natie

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย / Tha loeng pra thet chat thai tha wi mi chai ch'yo

Dienen hun land met trots en prestige vol van overwinningen
Hoezee